Radical Books

www.radicalbooks.coop

Cooperativa

Som una cooperativa cultural que neix enmig de la tempesta, després d’una pandèmia mundial, amb l’irracionalisme arrelant i la intolerància creixent arreu, amb la guerra arribant a Europa i a les portes d’una nova crisi mundial. Per això som radicals.

 

Després del cicle polític d’aquesta darrera dècada d’acció ràpida, una de les reflexions que engloben tots els corrents nascuts del mateix cicle és la necessitat d’eines de reflexió profundes. Encara que estem dotats de diverses eines mediàtiques, necessitem sistematització, legitimitat, capacitat d’escalabilitat i emulació. També un espai on experimentar amb idees i posar en circuit diferents hipòtesis.

 

En aquest sentit necessitem una eina composta, la qual de diverses parts que s’acoblin en la mesura que es vagin desenvolupant les fases del projecte. Una tècnica d’educació política que pretengui donar una solució a mitjà termini a les mancances formatives i d’aprofundiment en l’anàlisi del cicle anterior per iniciar i aprofundir entendre el nou que ve des de les categories històriques que el prefiguren i el determinen. Sens dubte, necessitem eines més duradores i consolidades, més armades per a la batalla permanent, ja que el nou cicle no augura la rapidesa de l’anterior.

 

Volem oferir idees, hipòtesis i innovacions estratègiques per asseure la batalla ideològica del cicle que ha de venir. Acollir alguns debats complexos, així com editar amb cura (suggerir idees, fer treball de síntesi i complementar parts), les intervencions que tractin de plantejar-se a l’esfera pública.

 

Desenvoluparem una plataforma orientada a la millora de les capacitats de reflexió i sostindrem intel·lectualment altres circuits de comunicació, creant així una esfera pública més intensiva en coneixements.

Treballarem de manera estreta amb els intel·lectuals orgànics per fomentar debats públics més sans i radicals, així com evitar marcs de disputa ideològica perdedors i donar recorregut als intel·lectuals més joves. Això és, capacitar perquè les veus més brillants de les generacions per venir tinguin un espai que tingui cura dels seus textos, reposi les idees i treballi amb ells en el foment de quadres orgànics.

 

Incorporarem nous referents culturals (joves, feminitzats, diversos i multiculturals) estarem potenciant la creació de noves referencialitats feminitzades i racialitzades. La creació de noves referents permet l’empoderament de les comunitats històricament discriminades per raó de gènere (dones i comunitats LGBTIQ+).

Què volem?

Contribuir al pensament crític de qualitat
Una societat més ben formada és una societat més lliure, més democràtica i amb millors capacitats per orientar-se al món. La millor manera de fer-ho és a través de la reflexió crítica, la lectura de manuals dissenyats per oferir les eines d’anàlisi necessàries i els dispositius per empoderar a cada persona mitjançant l’hàbit de la lectura. La finalitat és contribuir a l’enfortiment de la societat civil, la creació d’una ciutadania més educada en les qüestions de la vida pública i, per tant, més favorable tant a la participació política com a la presa de decisions democràtiques. L’objectiu serà contribuir a pensar creativament sobre els problemes de justícia social, amb publicacions que posin un èmfasi especial en com els problemes es connecten amb temes aparentment no relacionats i considerant com poden tenir conseqüències no desitjades per a altres àrees.


Creació d’una xarxa social

Impulsem la producció de pensament, organització d’activitats culturals i desenvolupament d’iniciatives al voltant de les comunitats locals per fomentar els hàbits lectors i pedagògics per provocar transformacions socials als espais on operem. La finalitat no és només establir una empresa, sinó tota una plataforma on integrar diverses iniciatives culturals per familiaritzar el lector amb els llibres publicats, el debat sobre les idees d’aquests i la comunicació constant amb l’audiència. A més, el concepte de “xarxa” posa de manifest la importància de la comunitat per dur a terme els nostres propòsits. La interseccionalitat es plasmarà així en col·laboracions intercomunitàries, intersectorials i transversals, invertint el mateix temps a resoldre els problemes dels altres, tenint en compte els seus objectius narratius i agendes polítiques. Per això, aquesta plataforma inclourà activistes, defensores, advocades, artistes, acadèmiques, treballadores culturals i persones del món de la tecnologia per treballar en col·laboració amb els subjectes afectats. Creiem que aquest tipus de col·laboracions fomenten solucions innovadores, amplien les xarxes i fomenten el canvi transformador. De la mateixa manera, quan es parla de problemes, en molts casos no es reconeix que hi ha múltiples veus dins d’un moviment; que no hi ha una manera singular d’experimentar un problema; i que cal considerar diverses veus i perspectives per aconseguir un canvi real, durador i equitatiu.

Els nostres valors

Equitat
Té en compte el gènere de forma estratègica a l’hora d’elaborar el catàleg, garantint l’equitat entre autors i autores. Alhora, té una mirada feminista per ajudar a explicar i entendre el món que vivim des de perspectives diverses.

 

Solidaritat
El projecte pretén generar sinergies amb diversos actors culturals del territori que, a través de l’intercanvi, permetran estimular el mercat social i reforçar els diversos projectes.

 

Sostenibilitat
Seguim els codis de bones pràctiques en la contractació i la gestió, incorpora criteris ambientals i de compra sostenible i garanteix que les impressions siguin en paper (FSC) i la motxila ecològica Bookdraper.

 

Participació
Busquem trencar la lògica empresa-consumidor i enfortir la comunitat viva al voltant dels diferents projectes i una governança multinivell de la cooperativa.

 

Inclusió
El sentit de la cooperativa és qüestionar l’origen de les desigualtats actuals i treballar per l’empoderament col·lectiu. Al mateix temps, l’editorial pren el compromís de la publicació d’autors i autores racialitzades per generar nous referents culturals

 

Compromís amb la comunitat i l’entorn
Estarem plenament integrada al territori i entorn social en el qual desenvolupa la seva activitat, la qual cosa exigeix la implicació en xarxes i la cooperació amb altres organitzacions del teixit social i econòmic.

 

Promoure el canvi social
Entendre els nostres llibres com a eines d’empoderament popular que ajudin a la lluita per la transformació social.

 

Universalitat
Difusió lliure de la cultura a través de continguts de lliure accés en els diferents projectes editorials de la cooperativa com una aposta tant política com útil en l’àmbit pràctic per avançar cap a una universalització de la cultura, el pensament i l’educació.

La nostra estratègia

Economia digital
Radical Books som un dels primers projectes d’editorial automatitzada en els seus diferents processos. Una mena de cooperativa de plataforma de l’àmbit editorial: integrat el sistema de producció amb impressió digital, política d’estoc zero, integració del sistema d’enviaments de forma automatitzada (picking) amb Koiki (missatgeria ecològica, de proximitat i amb inclusió social) i la Fundació Aproseat (que promou i gestiona serveis per tal de millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat). 

 

Economia social amb perspectiva socialista
Radical Books som una cooperativa de treball que apostem per la igualtat dins de l’espai de treball. No volem vendre la nostra força de treball. Generarem dinàmiques per contribuir a l’emancipació social de les persones treballadores i del conjunt de les classes populars del nostre país i a escala internacional. Busquem una societat sense classes i contribuirem des de les nostres pràctiques internes als nostres productes a aquest objectiu.

 

Economia feminista
Integrarem mesures de conciliació, ampliació de les baixes (maternitat, paternitat, menstruació), teletreball i cures de les persones depenent al càrrec de les treballadores i les sòcies treballadores. Política de sòcies d’incorporació de dones i persones no binàries en un 40% mínim, intentant superar el 50%, també incorporarem el currículum cec promocionant la no discriminació en els processos de selecció.

 

Migracions
Treballarem amb Koiki que incorpora al mercat laboral persones racialitzades i migrants. Intentarem seguir aquesta línia d’intercooperació amb entitats d’aquest tipus. Desenvoluparem una línia de memòria descolonial en els nostres llibres portant els debats de l’antiracisme polític a les nostres publicacions i continguts alhora integrarem en el projecte la memòria de les migracions al nostre quefer quotidià a partir de la memòria dels barris construïts per les onades migratories dels 60-70. La nostra seu estarà a la barriada de Can Quintana (entre 9Barris i Horta) en una antiga zona de barraquisme i processos d’autoconstrucció.

 

Consum conscient
Amb la creació d’un club del llibre (on les persones lectores s’associen al projecte) creem una economia circular i d’impuls del pensament crític. Sumat a tots els criteris d’aquest projecte les persones associades consumiran projectes enviats per riders en bicicleta, produïts amb criteris ecològics que integren mesures de conciliació i de cures.

 

Educació
La nostra serà més que una editorial una plataforma d’educació popular integrada en una xarxa social digital que permetrà la creació d’un currículum formatiu no reglat sobre els debats emergents de la societat en 3 eixos vertebradors: identitats, economia i democràcia. Aquests tres eixos interseccionaran amb les principals temàtiques (Feminisme, Ecologisme, Descolonització i Conflicte Social). Aquesta plataforma serà un espai de club de lectura permanent, cursos, conferències, que incorporaran les eines digitals anomenades anteriorment i participaran en els espais de gestió comunitària de la ciutat així com la xarxa de biblioteques municipals.

 

Internacionalització
Creiem que s’ha de pensar la dimensió internacional dels projectes d’economia social i solidària i pensar en l’oportunitat que ens brinda la digitalització, la impressió digital i l’edició digital. L’automatització de processos de gestió ens permet fer un projecte que abraci el conjunt de l’àrea hispanoparlant. Alhora formarem part de processos d’articulació editorial en el marc de l’ESS a nivell europeu (amb actors rellevants com Verso Books, La Fabrique o DeriveApprodi) i a nivell global dins del marc de la International Union of Left Publishers on ocupem un lloc al comitè executiu.

 

Transició energètica i ecològica
El projecte incorporarà criteris ambientals i de compra sostenible: realització de la difusió del projecte i els seus resultats en mitjans digitals i en el cas d’impressions amb criteris ambientals, adquisició de material fungible sostenible, accions de visibilització de l’ESS vinculada al projecte, etc.

Impactes

Convergir mecanismes algorítmics en el treball editorial
Cal assenyalar que la innovació és el segell principal d’aquest projecte. En primer lloc, perquè serà el primer a fer convergir mecanismes algorítmics amb humans per repensar la manera com es produeixen llibres o presten els serveis editorials. El treball estret amb la intel·ligència tècnica (programadors, desenvolupadors, científics de dades…) ens permetrà indexar i recopilar tots els estudis acadèmics publicats a internet cada mes (des d’articles fins a tesis doctorals, passant per llibres o textos periodístics, encara que també vídeos i pòdcasts) per escollir quins llibres traduir o quin autor publicar sobre la base d’una quantitat enorme d’informació disponible. De manera natural, això incrementarà notablement la qualitat dels productes editorials, ja que permetrà mapejar tot el coneixement publicat en temps real i prendre decisions estratègiques (comercials i de producció) i intervenir al mercat editorial en funció d’aquesta informació.


Digitalització i participació a partir de programari lliure i automatització cooperativa
Ens agradaria emfatitzar que, en termes d’organització del coneixement i de la manera com funciona una empresa, aquesta és una millora radical respecte a qualsevol altra iniciativa. A més, també farem servir eines de programari lliure per dur a terme les activitats empresarials, des de les videoconferències amb treballadors i clients, fins a eines de reconeixement de text o de traducció. Volem ser una editorial tan automatitzada com sigui possible per tal de destinar cadascuna de les nostres energies cognitives a tasques d’alt nivell intel·lectual, no repetitives o rutinàries, per treure la màxima productivitat i eficiència del nostre temps. I no només. També creiem que avançar en aquests valors empresarials i laborals és tota una innovació a l’hora de millorar l’ocupació al lloc de treball i fomentar espais on prevalgui la creativitat, l’enginy i el talent de què cada activitat humana està prenyada, en lloc de l’alienació o la frustració associada a la feina d’oficina habitual.


Distribució ecològica, inclusiva i de proximitat
L’encarregada de la distribució dels llibres serà Koiki.  Fan el trajecte lliure de CO₂

Reparteixen els paquets caminant, amb bicicleta o amb vehicle elèctric per evitar la contaminació i pacificar les nostres ciutats. Donen informació sobre quant CO₂ estalviem amb cada entrega. Generen ocupació sostenible, els paquets els lliuren veïns del barri, en projectes d’inclusió social amb persones trans, migrants o presos en procés de reinserció. L’enviament es queda al barri i el destinatari pot fer seguiment en viu de l’enviament i triar el moment del lliurament. Aquesta descripció pot resumir el tipus de relacions sostenible que durem a terme als territoris on ens implantem.

 

Cooperació internacional
De la mateixa manera, a Amèrica Llatina treballarem de manera estreta amb organitzacions socials que integren perspectives interseccionals i alguns dels treballs de comunicació i il·lustració s’encarregaran a aquestes.


Governança cooperativa multinivell
En aquest sentit, a més, les pràctiques de governança a la cooperativa seran horitzontals, creant processos de participació i feedback per compartir informació rellevant per a la bona feina del projecte, dissenyant eines col·lectives perquè totes les persones se sentin integrades i les seves demandes siguin tingudes en comptes. A més a més, creiem que cada persona pot aportar molt més coneixement si es generen canals de comunicació oberts, s’impulsa la participació i la transparència en el mode de funcionament intern. Incorporarem dos òrgans assessors:

 • Comitè editorial 
 • Comissions temàtiques 

Ecoedició i perspectiva ecologista

Treballarem amb criteris d’ecoedició basats en Greening Books i el programari BookDaper (l’ecoetiqueta bDAP de l’eina bookDAPer és una ecoetiqueta «oficial» tipus III – Declaració Ambiental de Producte (DAP o Environmental Product Declaration – EPD en anglès) regulada per la norma ISO 14025). Utilitzarem paper amb etiquetes FSC | Forest Stewardship Council. Estem recopilant informació referent a les mides del paper i els formats de les planxes i de les màquines d’impressió per tal d’adaptar el format dels nostres libres de manera que es malbarati la menor quantitat possible del paper. Fem servir les minves de paper generades a la impremta a l’hora de produir els nostres llibres per generar punts de llibre amb els que obsequiem els nostres clients. Reutilitzem els embalatges proporcionats per la impremta per a les nostres entregues a clients.


Perspectiva interseccional
Finalment, només cal afegir alguna cosa sobre el tipus de publicacions editorials que impulsarem: aquestes tindran en compte la perspectiva interseccional perquè tal és la línia de les nostres col·leccions, totes amb un enorme contingut intel·lectual i polític que identifica i desafia les formes en què els sistemes entrellaçats d’opressió de gènere, sexual, racial, colonial, de classe i de discapacitat impacten a la vida social.

Comunitats

Les comunitats objectiu a les que ens adrecem són les persones interessades en la discriminació sistèmica, o que la pateixen, a causa de l’orientació i la identitat sexual, el gènere i la identitat de gènere, la raça, l’estatus econòmic, l’estatus migratori, l’origen nacional i la capacitat, entre altres aspectes de la identitat de cada persona. Entenem aquest projecte com alguna cosa més que posar llibres en distribució: considerem central participar i involucrar-nos amb les comunitats sobre les quals els nostres autors escriuen i impregnar-se’n a l’hora de definir les nostres línies editorials, o simplement sentir-nos auditats per la comunitat a què aspirem representar al nostre projecte editorial. Creiem que la discriminació sistèmica afecta l’accés a l’oportunitat. Així i tot, reconeixem aquestes múltiples barreres sistèmiques a les oportunitats i les múltiples formes de prejudici per treballar estretament amb aquests sectors socials a l’hora d’escollir les propostes intel·lectuals que es proposen donar respostes als seus problemes.

 

Hem d’esforçar-nos per incloure tothom a la nostra feina per promoure la justícia social. Tots estem junts en la lluita i hem de desenvolupar narratives que assegurin que cap de nosaltres no es quedi enrere. Construir comunitat i encoratjar aliances, coalicions i cuidar-nos els uns als altres ens ajudarà a resoldre problemes. Tenint en compte això, podem diferenciar quant a les intervencions en cadascuna d’aquestes àrees.

 

Grups acadèmics
Treballarem amb la comunitat acadèmica de manera bidireccional per inspirar-nos dels estudis més avançats en ciències socials que tractin de donar resposta als problemes socials que enfrontem i també perquè incorporin les visions de les persones afectades, almenys aquells departaments o grups de recerca amb què col·laborem en la publicació de llibres.

 

Grups activistes
Creiem que els moviments socials, organitzacions no governamentals, activistes, etc. són necessaris per traçar ponts entre els grups, coordinar-los socialment de manera més precisa i contribuir a solucionar les realitats, ja que compten amb una experiència i una vocació sense igual. Els inclourem als nostres debats i deliberacions sobre la idoneïtat d’un o altres llibres, participaran en les presentacions i altres esdeveniments, seran part activa de la producció d’articles a la nostra web, etc.

 

Grups marginats
No només comptarem amb aquests col·lectius a les nostres presentacions, sinó que els donarem veu a través de tota mena d’iniciatives per fomentar aproximacions cap al coneixement amb un component més gran de les experiències de grups no representats habitualment. Les nostres iniciatives estan orientades a trobar representació a l’esfera pública, però també a crear un lloc de trobada on hi càpiguen diferents espais i un vector per a l’organització col·lectiva d’aquests.

Igualtat i cures

Pla d’igualtat
A Radical Books apostem per la igualtat, garantint que totes les persones que aquí treballem tinguem les mateixes oportunitats.
En el moment de la nostra fundació engeguem el nostre primer Pla d’Igualtat amb una sèrie de mesures orientades a garantir la igualtat d’oportunitats entre home, dones i persones no binàries.


El nostre objectiu és que la meitat dels socis treballadors i dels treballadors contractats estigui compost per dones i persones no-binàries, posant la paritat com a objectiu irreprotxable.
Aquest és un pla transversal, preventiu i amb el diàleg com a principi i part amb l’objectiu d’avançar a la igualtat entre homes i dones. Entre totes les mesures, destacaríem les quatre de les que ens sentim més orgulloses:

 

 • La primera, que s’emmarca dins del bloc de corresponsabilitat, és l’ampliació de la baixa de paternitat fins a 7 setmanes, és a dir, 2 setmanes més de les previstes legalment.
 • La incorporació del currículum anònim als processos de selecció.
 • Dins el bloc de violència de gènere, hem establert el compromís de definir un protocol per a dones que puguin estar sent víctimes de violència de gènere.
 • I també dins del bloc de conciliació volem duplicar l’import econòmic que reben les persones que treballen a la cooperativa quan decideixen sol·licitar una excedència per cura de menors.

Tot això ens posiciona com una empresa que vol ser pionera en matèria d’igualtat i corresponsabilitat. La nostra finalitat amb aquest pla és continuar creant un dia a dia millor per a la majoria de les persones, convertir-nos en exemple d’altres empreses i ser agents de canvi. Volem ser un referent per a la societat i conscienciar sobre la necessitat d’avançar en aquest sentit.

 

Pla de cures
Hem elaborat un Pla de cures per poder garantir la millor vida interna possible. Aquest pla està desenvolupat a partir de les següents preguntes:

 

 • Com ens cuidem?
 • Com desplacem el treball remunerat del centre de la vida?
 • Com ampliem la conciliació?
 • Com dignifiquem les condicions de feina?
 • Com qüestionem les relacions de poder?
 • Com fem xarxa i incidència política?
 • Com alimentem la il·lusió?

Contacte

Som una cooperativa cultural que neix enmig de la tempesta, després d’una pandèmia mundial, amb l’irracionalisme arrelant i la intolerància creixent arreu, amb la guerra arribant a Europa i a les portes d’una nova crisi mundial. Per això som radicals.