Comunitats

Les comunitats objectiu a les que ens adrecem són les persones interessades en la discriminació sistèmica, o que la pateixen, a causa de l’orientació i la identitat sexual, el gènere i la identitat de gènere, la raça, l’estatus econòmic, l’estatus migratori, l’origen nacional i la capacitat, entre altres aspectes de la identitat de cada persona.

Entenem aquest projecte com alguna cosa més que posar llibres en distribució: considerem central participar i involucrar-nos amb les comunitats sobre les quals els nostres autors escriuen i impregnar-se’n a l’hora de definir les nostres línies editorials, o simplement sentir-nos auditats per la comunitat a què aspirem representar al nostre projecte editorial.

Creiem que la discriminació sistèmica afecta l’accés a l’oportunitat. Així i tot, reconeixem aquestes múltiples barreres sistèmiques a les oportunitats i les múltiples formes de prejudici per treballar estretament amb aquests sectors socials a l’hora d’escollir les propostes intel·lectuals que es proposen donar respostes als seus problemes. Hem d’esforçar-nos per incloure tothom a la nostra feina per promoure la justícia social. Tots estem junts en la lluita i hem de desenvolupar narratives que assegurin que cap de nosaltres no es quedi enrere.

Construir comunitat i encoratjar aliances, coalicions i cuidar-nos els uns als altres ens ajudarà a resoldre problemes. Tenint en compte això, podem diferenciar quant a les intervencions en cadascuna d’aquestes àrees.

Grups acadèmics
Treballarem amb la comunitat acadèmica de manera bidireccional per inspirar-nos dels estudis més avançats en ciències socials que tractin de donar resposta als problemes socials que enfrontem i també perquè incorporin les visions de les persones afectades.


Grups activistes
Creiem que els moviments socials i organitzacions són necessaris per traçar ponts entre els grups. Els inclourem als nostres debats i deliberacions sobre la idoneïtat d’un o altres debats.


Grups marginats
No només comptarem amb aquests col·lectius sinó que els donarem veu a través de tota mena d’iniciatives per fomentar aproximacions cap al coneixement amb un component més gran de les experiències de grups no representats habitualment. Les nostres iniciatives estan orientades a trobar representació a l’esfera pública, però també a crear un lloc de trobada on hi càpiguen diferents espais i un vector per a l’organització col·lectiva d’aquests.